Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Part-time  2 người
21,000,000 VNĐ - 41,000,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ - 41,000,000 VNĐ 30/08/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  5 người
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 15/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ
20,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 30/06/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  4 người
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ
15,000,000 VNĐ - 35,000,000 VNĐ 30/08/2024

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
28/02/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  2 người
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 15,000,000 VNĐ 30/12/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  1 người
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ
30,000,000 VNĐ - 40,000,000 VNĐ 30/09/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay