Vị trí tuyển dụng Lương Hạn nộp Ứng tuyển
Full-time  1 người
10,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ
10,000,000 VNĐ - 17,000,000 VNĐ 30/09/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ 30/08/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Part-time  1 người
3,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ
3,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ 30/10/2023

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ 30/06/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 30/06/2022

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay
Full-time  3 người
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ
6,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ 30/04/2021

Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay