Ứng tuyển vị trí: CHUYÊN VIÊN C&B

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
CHUYÊN VIÊN C&B 8,000,000 VNĐ

Chính sách & tiền lương:

- Tính công, tính lương CBNV theo Quy trình tính lương và giải quyết chế độ hàng tháng.

- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc tính lương của CBNV.

- Giải quyết thủ tục tăng giảm lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc, thưởng phạt cho CBNV theo đúng quy trình giải quyết chế độ của Công ty

- Lập các loại Báo cáo nhân sự định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Bảo hiểm xã hội:

- Giải quyết các thủ tục bảo hiểm (tăng giảm, ốm đau, thai sản, tai nạn…) cho CBNV đúng quy định của Công ty và Luật bảo hiểm-.

- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chế độ bảo hiểm của CBNV.

Quản lý hồ sơ nhân sự:

- Đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác và bảo mật trong công tác lưu trữ hồ sơ/tài liệu/dữ liệu nhân sự.

- Theo dõi, thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân viên mới, thử việc sang ký hợp đồng lao động chính thức theo quy trình.

Báo cáo định kỳ:

- Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.