Ứng tuyển vị trí: GIẢNG VIÊN VIDEO BẢN NGỮ (Native Video Teacher)

Chỉ chấp nhận tệp tin: docx, PDF
IELTS score:
GIẢNG VIÊN VIDEO BẢN NGỮ (Native Video Teacher) 0 VNĐ

Quay chụp bài giảng video (Shooting lecture videos)

- Làm đại diện hình ảnh thương hiệu cho hệ thống luyện thi IELTS  LangGo (Acting as a brand image representative for the IELTS LangGo)

- Quay chụp video bài giảng về các kỹ năng và nội dung liên quan đến luyện thi IELTS dựa trên kịch bản có sẵn do công ty cung cấp (Shooting videos of a lecture on skills and contents related to IELTS test preparation based on an available script provided by the company)

- Năng suất yêu cầu tối thiểu 3 video/giờ quay chụp (KPI: at least 3 videos/hour of shooting)

Thiết kế bài giảng (Designing lectures)

- Tự lên kịch bản, thiết kế nội dung video bài giảng (nếu có thể) (Make your own script, design video content (optional))

- Kiểm tra nội dung kịch bản do trung tâm xây dựng (Check the script created by the company

Công việc khác (Others)

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn (Standardization requirements on image and style to meet the company's brand ambassador criteria)

- Phối hợp với các phòng ban khác của công ty trong việc xây dựng nội dung quay chụp và tiến hành công việc (Coordinating with other departments of the company in building shooting content and conducting work)

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên (Performing other duties as directed by superiors)